KRS 0000 619 975


Tutaj jesteś:         STRONA GŁÓWNA   →   O NAS   →   CELE FUNDACJI
CELE FUNDACJI
Fundacja prowadzi działalność na rzecz grupy mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną.


Szczegółowymi celami Fundacji są:

1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5.Działalność charytatywna.
6.Działalność kulturalna.
7.Ochrona i promocja zdrowia.
8.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
9.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
10.Promocja i organizacja wolontariatu.
11.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
13. Wspieranie inicjatyw społecznych.
14. Wspieranie dobroczynności.
15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
16. Działalność w zakresie ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej na rzecz osób znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w tym niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie jadłodajni dla bezdomnych i osób w trudnej sytuacji materialnej.
3. Organizowanie zbiórek żywności, odzieży oraz innych potrzebnych artykułów dla potrzebujących.
4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem biznesu oraz mediami.
5. Współpracę z wolontariatem.
6. Organizowanie imprez masowych i kampanii społecznych.
7. Organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, szkoleń, form warsztatowych. działań instruktorsko-metodycznych, spotkań i wystaw związanych z celami fundacji.
8. Organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych rekreacyjnych i sportowych, mających na celu integrację podopiecznych z lokalną społecznością.
9. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
10. Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych w mieście służących spotkaniom młodym ludziom.
11. Wspieranie młodych talentów z uboższych rodzin.
12. Tworzenie programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych, w szczególności poprzez wydawnictwa (biuletyny, podręczniki, plakaty, ulotki oraz bezpośrednie spotkania).
13. Inne formy działania na rzecz promocji osoby ludzkiej i integracji społecznej osób bezdomnych i dotkniętych ubóstwem, na miarę możliwości finansowych i personalnych Fundacji.
14. Finansowanie inwestycji remontowo – budowlanych na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
15. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia osobom potrzebującym takiej pomocy.
16. Współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi w celu organizacji rehabilitacji.
17. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
18. Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
19. Współpraca z Zakładami Pracy Chronionej oraz warsztatami terapii zajęciowej.
20. Szerzenie świadomości wśród rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dotyczącej posiadanych dokumentów, orzeczeń oraz pomocy w korzystaniu z możliwości prawnych przy egzekwowaniu przysługujących praw z tytuły konkretnej niepełnosprawności.
21. Edukacja rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu przywrócenia niepełnosprawnemu możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
22. Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których pojawiła sie niepełnosprawność, choroba, ubóstwo czy inna trudna sytuacja życiowa oraz integracja tych rodzin.
23. Prowadzenie przedszkola integracyjno - terapeutycznego.
24. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
25. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą i organizowanie kwest pieniężnych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
26. Działalność wydawniczą.
27. Prowadzenie sklepu internetowego.
28. Konsultacje, udzielanie informacji, doradztwo.
29. Aukcje charytatywne.
30. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem internetu.  STRONA GŁÓWNA   |   AKTUALNOŚCI   |   O NAS   |   PROJEKTY   |   KOMU POMAGAMY   |   KONTAKT  

© 2016 MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK

WYKONANIE: DAMIAN SARNECKI
POMOC GRAFICZNA: IZABELA PIEKARCZYK
TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

SZUKAMY PSYCHOLOGA-WOLONTARIUSZA